Regulamin i procedura reklamacyjna sklepu aetka24.pl

Banner
Reklamacje dostaw


Co zrobić, jeśli dostarczony kurierem towar lub cała przesyłka jest uszkodzona?

1. Sprawdź stan opakowania
Produkty wysyłane przez aetka24.pl zawsze są zabezpieczone. Przy odbiorze przesyłki prosimy podpisać potwierdzenie odbioru paczki dopiero po dokładnym sprawdzeniu, czy opakowanie nie zostało uszkodzone w transporcie.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki (obtłuczone, rozdarte pudełko; zerwana taśma, wgnieciony karton, itp.), zalecamy odmowę przyjęcia przesyłki. Prosimy, poinformuj nas o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres: bok@aetka.pl.

Informujemy , że nie mamy wpływu na pracę kurierów firmy DHL. Nie mamy możliwości umawiania dostawy na konkretną godzinę, nie posiadamy również numerów telefonów do kurierów. Wszelkie informacje dotyczące dostawy można uzyskać kontaktując się z infolinią firmy DHL (tel. 42 634 53 45 na infolinię 801 345 345). Firma kurierskia dostarcza przesyłki od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

2. Sprawdź zawartość paczki przy kurierze
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, już po podpisaniu potwierdzenia odbioru paczki, należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i upewnić się, że towar jest w stanie nienaruszonym.
3. Spisywanie protokołu szkody
Podpisanie potwierdzenia odbioru paczki traktuje się jako potwierdzenie, że przesyłka dotarła w stanie idealnym (nie możemy już odmówić przyjęcia paczki). Co jednak, gdy po otwarciu paczki okaże się, że np. opakowanie produktu lub sam produkt są uszkodzone?

W przypadku potwierdzenia odbioru paczki, a następnie stwierdzenia uszkodzenia fizycznego towaru, należy w obecności kuriera spisać protokół zawierający informacje dotyczące powstałych uszkodzeń. Jeśli kurier już odjechał skontaktuj się z firma przewozową (DHL tel. 42 634 53 45 lub na infolinię 801 345 345 ) i poproś o jego ponowną wizytę. Masz na to 7 dni od daty przyjęcia przesyłki.

Prosimy o przestrzeganie zasad dotyczących spisywania protokołu oraz o niezwłoczne powiadamianie nas o zaistniałej sytuacji. Dzięki temu Państwa reklamacje będą załatwiane sprawniej.

Informujemy, że zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego: „W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeśli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.”

Państwa prawa do spisania protokołu szkody określa art. 74 Prawa przewozowego:

„1. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
2. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności uprawnionego, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo nie zgłosi się on w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
3. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
4. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu…”

Prosimy także pamiętać o tym, że zgodnie z art. 76 Prawa przewozowego: „Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

 1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
 2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
 3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
 4. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.”


Pobiez formularz reklamacyjny

(formualrz w edytowalnym pliku PDF – zapisz na dysku, wypełnij, dołącz do maila i wyślij na adres: bok@aetka.pl)

Reklamacje z tytułu gwarancji

Produkty oferowane przez aetka24.pl posiadają gwarancję producenta. Czas gwarancji każdego produktu oraz szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym producenta lub na stronach internetowych producenta.

Większość oferowanych przez nas produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane centra serwisowe. Aetka24.pl może pośredniczyć między użytkownikiem, a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny i podesłać na adres bok@aetka.pl.

Reklamacje realizowane są w terminie i w sposób określony przez producenta w warunkach gwarancyjnych. Uprawnienia klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

Klient jest zobowiązany do archiwizacji danych znajdujących się na reklamowanych nośnikach we własnym zakresie. Sklep internetowy aetka24.pl nie bierze odpowiedzialności za utratę danych, jak i nie gwarantuje ich odzyskania. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Mogą Państwo pominąć procedurę wysyłania produktu do nas i odsyłania go z powrotem do nadawcy poprzez wysłanie produktu bezpośrednio do serwisu autoryzowanego.

Pobierz formularz reklamacyjny
(formularz w edytowalnym pliku PDF – zapisz na dysku, wypełnij, dołącz do maila i wyślij na adres: bok@aetka.pl)

Reklamacje z tytułu rękojmi

Aetka24.pl ponosi względem kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres dwóch lat od dnia wydania produktu kupującemu. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju produkt jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym produkt tego rodzaju. Jeżeli w Państwa ocenie produkt jest niezgodny z umową to należy:

 1. odesłać produkt, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres sprzedającego,
 2. wskazać czy domagają się Państwo naprawy, czy wymiany produktu,
 3. wskazać na czym polega niezgodność produktu z umową,
 4. podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu do sprzedawcy.

W przypadku uznania reklamacji aetka24.pl dokona wymiany albo naprawy produktu oraz odeśle go na własny koszt na adres kupującego. W takim wypadku zostaną Państwu również zwrócone poniesione wcześniej koszty przesłania produktu do aetka24.pl.

W przypadku gdyby naprawa lub wymiana zareklamowanego produktu okaże się niemożliwa lub będzie wymagać nadmiernych kosztów, poinformujemy Państwa o tym niezwłocznie. W takim przypadku będziecie Państwo uprawnieni do żądania:

 1. obniżenia ceny produktu,
 2. zwrotu ceny produkty przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

Po dokonaniu wyboru roszczenia oraz wskazaniu rachunku bankowego przez kupującego zostanie mu zwrócona cena albo jej odpowiednia część w terminie do 14 dni od wskazania przez kupującego, z którego z roszczeń korzysta, oraz podania numeru rachunku bankowego.

Pobierz formularz reklamacyjny
(formularz w edytowalnym pliku PDF – zapisz na dysku, wypełnij, dołącz do maila i wyślij na adres: bok@aetka.pl)

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego aetka24.pl

Operatorem sklepu internetowego aetka24.pl zamieszczonego na stronie internetowej www.aetka.pl pl oraz sprzedawcą produktów w nim prezentowanych jest aetka Communication Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293174, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł w całości opłaconym i numerem NIP 899-26-27-573 oraz numerem REGON 020633356 (zwana dalej AETKA)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINEM, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego aetka24.pl i stanowi  integralną część umowy sprzedaży pomiędzy KLIENTEM i AETKA zawartej na podstawie przedstawionej na stronie informacji handlowej sklepu.
 2. Sprzedaż produktów prezentowanych w sklepie aetka24.pl odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
 3. AETKA prowadzi sprzedaż detaliczną na rzecz konsumentów lub przedsiębiorców, zwanych dalej KLIENTAMI.
 4. Konsumentem w rozumieniu REGULAMINU jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorcą w rozumieniu REGULAMINU jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. REGULAMIN zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.). KLIENT przed zawarciem transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami REGULAMINU.

§ 2

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Celem korzystania ze strony aetka24.pl przez KLIENTA jest udzielenie mu informacji o zawartości sklepu internetowego aetka24.pl oraz umożliwienie złożenia zamówienia i zakupu wybranych produktów.
 2. Korzystanie i rejestracja w sklepie internetowym aetka24.pl jest dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego aetka24.pl jest akceptacja i przestrzeganie REGULAMINU.
 3. AETKA udostępnia na stronie sklepu internetowego aetka24.pl infolinię oraz usługę LiveChat za pomocą których KLIENT może uzyskać informację na temat oferowanych produktów oraz zasad funkcjonowania sklepu internetowego aetka24.pl.
 4. KLIENT może dokonać rejestracji i utworzyć konto, na którym będą gromadzone dane oraz informacje o KLIENCIE dotyczące jego aktywności na stronie internetowej aetka24.pl. Świadczenie usług związanych z kontem ma charakter bezterminowy. KLIENT ma prawo wypowiedzieć w każdym czasie umowę o świadczenie usług w ramach konta poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres bok@aetka.pl W razie wypowiedzenia umowy w trakcie realizacji przez AETKA zamówienia, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania zamówienia.
 5. Szczegółowy opis zakładania konta w sklepie internetowym aetka24.pl znajduje się w zakładce: „Rejestracja”.
 6. Do dokonywania zakupów w sklepie internetowym aetka24.pl niezbędny jest dostęp do Internetu.
 7. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych:
 8. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
 9. Procesor: 1 GHz
 10. RAM: 1 GB pamięci RAM
 11. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
 12. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768
 13. Sterowanie: klawiatura, mysz
 14. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
 15. Przeglądarka internetowa z obsługą apletów Javy, Java Script, Adobe Flash Player i Cookies: IE (min. wersja 8) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 11).
 16. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony, KLIENT ma obowiązek podawania informacji prawdziwych.
 17. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do strony KLIENCI będą powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej aetka24.pl.

§ 3

 WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może złożyć zamówienie według procedury opisanej w zakładce „JAK KUPOWAĆ.”
 2. KLIENT może zamówić towar na stronie www.aetka24.pl jako GOŚĆ (bez konieczności zakładania konta) lub jako zarejestrowany użytkownik.
 3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.aetka24.pl.
 4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól wymaganych przez serwis w procesie składania zamówienia.
 5. Prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną w formie e-mail, wysyłaną na wskazany przez KLIENTA podczas składania zamówienia adres e-mail, zawierającą numer zamówienia, koszty dostawy, informacje dotyczące zamówionego produktu oraz informacje wymagane przez obowiązujące przepisy konsumenckie.
 6. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia w ciągu 24 godzin od jego złożenia, KLIENT powinien skontaktować się z AETKA pod adresem e-mail: bok@aetka24.pl.
 7. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez AETKA dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy AETKA i KLIENTEM.
 8. Po potwierdzeniu zamówienia przez AETKA KLIENT zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży produktu oraz opłaty za przesyłkę przelewem na rachunek bankowy AETKA, chyba że płatność dokonywana jest za pobraniem.
 9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy, przyjmowane są w pierwszym dniu roboczym, następującym po dacie złożenia zamówienia.
 10. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy AETKA a KLIENTEM jest umową terminową i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez KLIENTA w zamówieniu.

§ 4

ODWROTNE OBCIĄŻENIE VAT

 1. Jeżeli łączna wartość produktów wymienionych w poz. 28a–28c  załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą VAT tj.: komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy, telefony komórkowe, w tym smartfony, konsole do gier wideo (stosowane z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te produkty przekracza kwotę 20 000 zł netto, do ich nabycia nie stosuje się REGULAMINU. Ich nabycie może nastąpić pomiędzy AETKA, a KLIENTEM Przedsiębiorcą na odrębnie, pisemnie ustalonych przez strony zasadach, w szczególności z uwzględnieniem przewidzianej Ustawą VAT zasady odwrotnego obciążenia VAT, o ile ma zastosowanie wobec KLIENTA zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy VAT uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw produktów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie produktami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT.
 3. KLIENT Przedsiębiorca po złożeniu zamówienia, w przypadku jeśli dotyczą one produktów wymienionych w poz. 28a–28c  załącznika nr 11 do Ustawy VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto nie otrzymuje odpowiednio wiadomości e-mail, o których mowa w § 3 ust. 5. Umowa sprzedaży nie jest zawierana.  Po złożeniu zamówienia z KLIENTEM Przedsiębiorcą skontaktuje się pracownik AETKA w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia, w tym czy zamówienie KLIENTA podlega zasadzie odwrotnego obciążenia VAT. Zapłata należności z tytułu sprzedaży produktów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT  w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego KLIENTA, który umożliwia AETKA identyfikację składającego zlecenie płatnicze.
 4. W przypadkach umów sprzedaży, w ramach których występuje jedna lub więcej dostaw produktów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień, KLIENT zobowiązany jest do przyjęcia i podpisania wystawionych przez AETKA odpowiednich dokumentów księgowych w celu dopełnienia zobowiązań, przewidzianych procedurą odwrotne obciążenie VAT, o których mowa w Ustawie VAT.
 5. W przypadku, gdy KLIENT składając zamówienie w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, w rozumieniu Ustawy VAT, której wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto, zapłaci cenę produktu wymienionego w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, korzystając z udostępnionych w sklepie internetowym aetka24.pl elektronicznych instrumentów płatniczych, uiszczona kwota zostanie rozliczona na poczet transakcji podlegającej zasadzie odwrotnego obciążenia VAT, realizowanej na warunkach uzgodnionych z pracownikiem AETKA, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona KLIENTOWI na rachunek bankowy wskazany przez KLIENTA pracownikowi AETKA. W przypadku gdy KLIENT nie zdecyduje się na zrealizowanie transakcji na warunkach określonych przez pracownika AETKA, zostanie mu zwrócona cała kwota zapłacona AETKA w trakcie składania zamówienia.

§ 5

DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Zamówione produkty dostarczane są KLIENTOWI za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL na adres wskazany w zamówieniu.
 2. Produkty kupowane w sklepie aetka24.pl dostarczane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. AETKA nie oferuje odbioru osobistego zakupionych produktów w siedzibie firmy.
 4. Dostawa zamówionego produktu następuje w terminie od 1 do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania na rachunku bankowym AETKA płatności za produkt. W przypadku zamówienia za pobraniem termin dostawy liczy się od dnia potwierdzenia zamówienia.
 5. W przypadku niemożności realizacji zamówienia we wskazanym terminie z przyczyn zależnych od AETKA lub z powodu niedostępności towaru, KLIENT zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji dostawy (nie dłuższym niż 14 dni). Informacja zostanie przesłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5 KLIENT może dokonać modyfikacji zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikiem sklepu aetka24.pl lub anulować zamówienie wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: bok@aetka24.pl. Kontakt ze sklepem aetka24.pl możliwy jest pod adresem e-mail: bok@aetka24.pl.
 7. W chwili odbioru paczki z produktem prosimy sprawdzić w obecności kuriera stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki prosimy nie przyjmować przesyłki, zgłosić ten fakt kurierowi w celu sporządzenia przez kuriera protokołu szkody i poinformować o tym niezwłocznie AETKA na adres mailowy: bok@aetka24.pl.
 8. Szczegółowe informacje na temat procesu reklamacji w procesie dostawy znajdują w się zakładce „REKLAMACJE”.

§ 6
CENY PRODUKTÓW I KOSZTY DOSTAWY

 1. Ceny oraz opisy produktów znajdujące się na stronie sklepu aetka24.pl są wyłącznie informacją handlową, a nie ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. KLIENT, składając zamówienie na stronie sklepu aetka24.pl, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Ceny w sklepie internetowym aetka24.pl wyrażone są w złotych polskich i obejmują podatek VAT.
 3. Wiążące są ceny obowiązujące w chwili składania zamówienia przez KLIENTA.
 4. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT będzie w formie tradycyjnej dostarczana razem z towarem.
 5. Koszty dostawy zakupionych produktów ponoszone są przez KLIENTA, zgodnie z wyceną tych usług dostępną w zakładce „TRANSPORT I KOSZTY DOSTAWY”. Koszty dostawy są wyszczególnione na fakturze jako osobna pozycja.

§7
DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 1. Za zamówiony produkt KLIENT może dokonać płatności w jednej z następujących form:
 2. poprzez system PayU.pl, możliwa płatność kartami kredytowymi oraz przelewem online
 3. gotówką przy odbiorze paczki pobraniowej
 4. przelewem tradycyjnym przed dostawą produktu. Wówczas wysyłka produktu nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie AETKA.
 5. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się w zakładce „FORMY PŁATNOŚCI”.

§ 8
JAKOŚĆ PRODUKTÓW, REKLAMACJE

 1. AETKA zobowiązuje się dostarczać KLIENTOM produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Produkty sprzedawane w sklepie internetowym aetka24.pl posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czas gwarancji każdego produktu określony jest w karcie gwarancyjnej załączonej do produktu lub na stronie producenta oraz udostępnionej w pliku pdf w opisie każdego produktu.
 3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.
 4. Przez okres dwóch lat od dnia wydania produktu KLIENTOWI AETKA ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne  na zasadach określonych w przepisach art. 556-576 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 5. W ramach roszczeń z rękojmi KLIENT ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży, chyba że AETKA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez AETKA albo AETKA nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 6. AETKA rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni AETKA nie ustosunkuje się do żądań KLIENTA, oznacza to, że żądanie KLIENTA zostało uznane za uzasadnione.
 7. Szczegółowe informacje na temat realizacji roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi znajdują się zakładce „REKLAMACJE”.
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

§ 9
ZWROTY KONSUMENCKIE

 1. Zgodnie z art. 27 i nast.  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) KLIENT konsument w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego produktu, ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, korzystając z prawa odstąpienia od umowy.
 2. Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy wraz z procedurą zwrotu znajdują się w zakładce „ZWROTY KONSUMENCKIE”.


§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez KLIENTÓW sklepu internetowego aetka24.pl w związku z zakupami jest aetka Communication Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy al. Armii Krajowej 61, 50-542 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dal Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293174, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł w całości opłaconym i numerem NIP 899-26-27-573 oraz numerem REGON 020633356.  Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.). Podanie przez KLIENTA swoich danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do KLIENTA oraz podmiotom gromadzącym opinie o przeprowadzonych w sklepie aetka24.pl transakcjach, tj. Ceneo Sp. z o.o., Grupa Okazje Sp. z o.o., Opineo Sp. z o.o. KLIENCI mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 2. KLIENT, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w sklepie internetowym aetka24.pl, powinien zapisać się do newslettera. Dane KLIENTA, za jego zgodą, mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty sklepu internetowego aetka24.pl lub aktualnych promocji, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe KLIENTÓW:

a) imię i nazwisko,

b) adres korespondencyjny,

c) numer telefonu,

d) adres e-mail,

e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych.

 1. Dane osobowe KLIENTÓW, dokonujących płatności on-line za produkty nabyte w aetka24.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
 2. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w aetka24.pl produkty,
 3. niezwłocznie po wyborze przez KLIENTA w aetka24.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on- line.
 4. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, AETKA w ramach realizacji umowy z KLIENTEM jest zobowiązana przesłać KLIENTOWI na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 5. Strona aetka24.pl korzysta z plików cookies, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Więcej informacji na temat polityki cookies można znaleźć w zakładce „POLITYKA PLIKÓW COOKIES”.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych REGULAMINEM zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku. Do transakcji zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. zastosowanie znajduje regulamin w wersji z dnia 25 sierpnia 2014 r.
 3. AETKA zastrzega sobie możliwość zmiany REGULAMINU. Zmiana będzie skuteczna w terminie wskazanym przez AETKA, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie aetka24.pl zmienionego regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. KLIENT przy pierwszym logowaniu w AETKA, licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z AETKA.

 


 

Regulamin sklepu internetowego aetka.pl (obowiązujący do 24.12.2014)

Operatorem sklepu internetowego aetka.pl zamieszczonego na stronie internetowej www.aetka.pl i www.aetka.com.pl oraz sprzedawcą produktów w nim prezentowanych jest aetka Communication Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293174, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł w całości opłaconym i numerem NIP 899-26-27-573 oraz numerem REGON 020633356 (zwana dalej AETKA)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINIEM, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego aetka.pl i stanowi  integralną część umowy sprzedaży pomiędzy KLIENTEM i AETKA zawartej na podstawie przedstawionej na stronie informacji handlowej sklepu.
 2. Sprzedaż produktów prezentowanych w sklepie aetka.pl odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
 3. AETKA prowadzi sprzedaż detaliczną na rzecz konsumentów lub przedsiębiorców, zwanych dalej KLIENTAMI.
 4. Konsumentem w rozumieniu REGULAMINU jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorcą w rozumieniu REGULAMINU jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. REGULAMIN zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.). KLIENT przed zawarciem transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami REGULAMINU.

§ 2

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Celem korzystania ze strony aetka.pl przez KLIENTA jest udzielenie mu informacji o zawartości sklepu internetowego aetka.pl oraz umożliwienie złożenia zamówienia i zakupu wybranych produktów.
 2. Do dokonywania zakupów w sklepie internetowym aetka.pl niezbędny jest dostęp do Internetu.
 3. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
  2. Procesor: 1 GHz
  3. RAM: 1 GB pamięci RAM
  4. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
  5. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768
  6. Sterowanie: klawiatura, mysz
  7. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
  8. Przeglądarka internetowa z obsługą apletów Javy, Java Script, Adobe Flash Player i Cookies: IE (min. wersja 8) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 11).
 4. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony, KLIENT ma obowiązek podawania informacji prawdziwych.
 5. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do strony KLIENCI będą powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej aetka.pl.

§ 3

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient składa zamówienie według procedury opisanej w zakładce „JAK KUPOWAĆ.”
 2. KLIENT może zamówić towar na stronie www.aetka.pl lub www.aetka.com.pl jako GOŚĆ (bez konieczności zakładania konta) lub jako zarejestrowany użytkownik.
 3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.aetka.pl lub www.aetka.com.pl.
 4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól wymaganych przez serwis w procesie składania zamówienia.
 5. Prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną w formie e-mail, wysyłaną na wskazany przez KLIENTA adres e-mail podczas składania zamówienia, zawierającą numer zamówienia, koszty dostawy oraz informacje dotyczące zamówionego produktu.
 6. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia w ciągu 24 godzin od jego złożenia, KLIENT powinien skontaktować się z AETKA pod adresem e-mail: bok@aetka.pl.
 7. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez AETKA dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy AETKA i KLIENTEM.
 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy, przyjmowane są w pierwszym dniu roboczym, następującym po dacie złożenia zamówienia.

§ 4

DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Zamówione produkty dostarczane są KLIENTOWI za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL na adres wskazany w zamówieniu.
 2. Produkty kupowane w sklepie aetka.pl dostarczane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. AETKA nie oferuje odbioru osobistego zakupionych produktów w siedzibie firmy.
 4. Dostawa zamówionego produktu następuje w terminie od 1 do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia.
 5. W przypadku niemożności realizacji zamówienia we wskazanym terminie z przyczyn zależnych od AETKA lub z powodu niedostępności towaru, KLIENT zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji dostawy (nie dłuższym niż 14 dni). Informacja zostanie przesłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5 KLIENT może dokonać modyfikacji zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikiem sklepu aetka.pl lub anulować zamówienie wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: bok@aetka.pl. Kontakt ze sklepem aetka.pl możliwy jest pod adresem e-mail: bok@aetka.pl.
 7. W chwili odbioru paczki z produktem prosimy sprawdzić w obecności kuriera stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki prosimy nie przyjmować przesyłki, zgłosić ten fakt kurierowi w celu sporządzenia przez kuriera protokołu szkody i poinformować o tym niezwłocznie AETKA na adres mailowy: bok@aetka.pl.
 8. Szczegółowe informacje na temat procesu reklamacji dostaw znajdują w się zakładce „REKLAMACJE”.

§ 5

CENY PRODUKTÓW I KOSZTY DOSTAWY

 1. Ceny oraz opisy produktów znajdujące się na stronie sklepu aetka.pl są wyłącznie informacją handlową, a nie ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. KLIENT, składając zamówienie na stronie sklepu aetka.pl, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Ceny w sklepie internetowym aetka.pl wyrażone są w złotych polskich i obejmują podatek VAT.
 3. Wiążące są ceny obowiązujące w chwili składania zamówienia przez KLIENTA.
 4. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT będzie w formie tradycyjnej dostarczana razem z towarem.
 5. Koszty dostawy zakupionych produktów ponoszone są przez KLIENTA, zgodnie z wyceną tych usług dostępną w zakładce „TRANSPORT I KOSZTY DOSTAWY”. Koszty dostawy są wyszczególnione na fakturze jako osobna pozycja.

§ 6

DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 1. Za zamówiony produkt KLIENT może dokonać płatności w jednej z następujących form:
  1. poprzez system PayU.pl, możliwa płatność kartami kredytowymi oraz przelewem online
  2. gotówką przy odbiorze paczki pobraniowej
  3. przelewem tradycyjnym przed dostawą produktu. Wówczas wysyłka produktu nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie AETKA.
 2. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się w zakładce „FORMY PŁATNOŚCI”.

§ 7

JAKOŚĆ PRODUKTÓW, REKLAMACJE

 1. AETKA zobowiązuje się dostarczać KLIENTOM produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Produkty sprzedawane w sklepie internetowym aetka.pl posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czas gwarancji każdego produktu określony jest w karcie gwarancyjnej załączonej do produktu lub na stronie producenta.
 3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.
 4. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Szczegółowe informacje na temat realizacji roszczeń z tytułu gwarancji znajdują się zakładce „REKLAMACJE”.
 5. Przez okres dwóch lat od dnia wydania produktu KLIENTOWI konsumentowi AETKA ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 6. W przypadku sprzedaży na rzecz KLIENTA przedsiębiorcy, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

§ 8

ZWROTY KONSUMENCKIE

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) KLIENT konsument w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego produktu, ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny korzystając z prawa odstąpienia od umowy.
 2. Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy wraz z procedurą zwrotu znajdują się w zakładce „ZWROTY KONSUMENCKIE”.

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez KLIENTÓW sklepu internetowego aetka.pl w związku z zakupami jest aetka Communication Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy al. Armii Krajowej 61, 50-542 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dal Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293174, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł w całości opłaconym i numerem NIP 899-26-27-573 oraz numerem REGON 020633356.  Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.). Podanie przez KLIENTA swoich danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do KLIENTA. KLIENCI mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. KLIENT, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w sklepie internetowym aetka.pl, powinien zapisać się newslettera. Dane KLIENTA, za jego zgodą, mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty sklepu internetowego aetka.pl lub aktualnych promocjach, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe KLIENTÓW, dokonujących płatności on-line za produkty nabyte w aetka.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
  1. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w aetka.pl produkty,
  2. niezwłocznie po wyborze przez KLIENTA w aetka.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on- line.
 3. Strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat polityki cookies można znaleźć w zakładce „POLITYKA PLIKÓW COOKIES”.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1. sierpnia 2014 roku.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage